Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning

Du som helt eller delvis saknar betyg från gymnasieskolan kan läsa gymnasial vuxenutbildning. Vill du läsa in gymnasiekurser inför yrkesutbildning, högskolestudier eller arbete kan du göra det på Komvux Helsingborg. Du studerar i grupp dagtid.

Kurser och kursstarter 2022

Här hittar du info om kurser och kursstarter.

Obs! Före kursstart tänk på att välja kurser i olika block så det inte blir schemakrock. Scrolla ner till modulschema för att se blocken.

Biologi 1 inleds med ekologi som sedan naturligt går över i hållbar utveckling och miljöfrågor. Cellens byggnad förbereder sedan för cellens genetik och genteknik som lägger grunden för det kapitlet som handlar om evolutionen. I kapitlen etologi och beteendeekologi samt organismernas släktskap utforskas livets mångfald i olika former.

Kursstarter våren 2023: 9 januari

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: BIOBIO01

Kursstarter våren 2023: 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: BIOBIO02

Engelska 5 är en bred kurs som bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen motsvarar steg 5. Du fortsätter att bygga upp förmågan att kommunicera på engelska i olika situationer. Kursen ska öka tilltron till din språkliga förmåga i engelska.

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 13 februari

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: ENGENG05

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 20 mars och 29 maj

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: ENGENG05

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: ENGENG06

Engelska 7 bygger på engelska 6 och motsvarar steg 7. Kursen förbereder dig för yrkesarbete eller högskolestudier med engelska som arbetsredskap. I kursen ingår sammanställning och redovisning av ett eget arbete baserat på olika källor. En fördjupning av kunskaperna i samhällsliv och kultur i engelskspråkiga länder och läsning av skönlitteratur från olika epoker samt facktexter ingår också.

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 13 februari och 20 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: ENGENG07

Fysik 1a bygger på grundskolans kunskaper i fysik. För kursen krävs förkunskaper i matematik motsvarande Matematik 2, alternativt pågående Ma 2 studier. Du kan läsa Fysik 1a på en eller två terminer.

Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

 • Rörelse och krafter
 • Energi och energiresurser
 • Strålning inom medicin och teknik
 • Klimat- och väderprognoser
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

Undervisningen är uppdelad i genomgångar, laborationer och övningar.

Kursens omfattning är större än för föregångaren Fysik A med ett undantag. Avsnittet optik finns ej med i Fysik 1a.

Kursstarter våren 2023: 9 januari

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 150

Kurskod: FYSFYS01a

För dig som läst Fysik A, läses kombinerat med Fy2.

Kursstarter våren 2023: 13 februari

Antal veckor: 5

Kurspoäng: 50

Kurskod: FYSFYS01b2

Kursstarter våren 2023: 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: FYSFYS02

Kursstarter våren 2023: 9 januari

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 50

Kurskod: HISHIS01a1

Kursstarter våren 2023: 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 50

Kurskod: HISHIS01a2

Historia 1b är Historia 1a1 + Historia 1a2.
A1=yrkesförberedande program 1b= högskoleförberedande program.

Historia 1a1 bygger på grundskolans kurs och ger sammanhang och bakgrund för hela historien från forntiden till vår tid, samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån dina behov och intressen. Centrala och nödvändiga händelseförlopp, företeelser och personer ska ingå i kursen. Fokus ligger på svensk historia med internationella jämförelser.

Historia 1a2 bygger på Historia 1a1 ger sammanhang och bakgrund för epokerna från upplysningen till vår tid, samtidigt som den ger tillfälle till särskilda nedslag och fördjupningar utifrån dina behov och intressen. Centrala och nödvändiga händelseförlopp, företeelser och personer ska ingå i kursen. Fokus ligger på internationell historia från upplysningstiden och framåt.

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 13 februari och 20 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: HISHIS01b

Rekommenderade förkunskaper Ma1b alt MaA.

Kemi 1 ger en förståelse för hur olika ämnen är uppbyggda och varför de har olika egenskaper. kursen behandlar också vad som händer vid olika typer av kemiska reaktioner, såsom redoxreaktioner och syra-basreaktioner. Enkel stökiometri, det vill säga beräkningar på kemiska reaktioner, utförs. Kursen bidrar till en ökad förståelse för hur kemiska ämnen i vår vardag fungerar.

Litteratur

Gymnasiekemi 1
Liber
ISBN 978-91-47-08557-6
Författare: Andersson Sonesson Svahn Tullberg

Kursstarter våren 2023: 9 januari

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: KEMKEM01

Kursstarter våren 2023: 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: KEMKEM02

Fördjupningsarbete. Krävs för examen.

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 13 februari, 20 mars, 24 april och 29 maj

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: GYARXX

a=yrk, b= Samh, c= natur.

Matematik A har ersatts med Matematik 1 a, b, c.

Matematik A är en kärnämneskurs och ingår i alla program. Kursen bygger vidare på matematikutbildningen i grundskolan och erbjuder breddade och fördjupade kunskaper inom områdena aritmetik, algebra, geometri, statistik och funktionslära.

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 20 mars och 29 maj

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT01x

Matematik 2 b respektive c grundar sig på matematik 1 b respektive c. Matematik 1 omfattar mer än föregångaren matematik A. Undervisningen i kursen behandlar följande centrala innehåll:

 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Geometri
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Problemlösning

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 20 mars och 29 maj

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT02x

Matematik c ersätts från och med hösten 2012 med Matematik 3 b, c.

Matematik C bygger vidare på Matematik B inom aritmetik, algebra och funktionslära. Den innehåller även differentialkalkyl. I kursen behandlas problem som gäller optimering, förändringar och extremvärden.

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT03x

Matematik 4 bygger vidare på matematik 3 inom:

 • aritmetik, algebra och geometri – komplexa tal, polynomekvationer, trigonometriska funktioner och ekvationer samt olika bevismetoder inom matematiken
 • samband och förändring – egenskaper hos funktioner,  asymptoter, härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska funktioner logaritmfunktioner,  sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner, algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler-volymintegraler samt  differentialekvationer
 • problemlösning – strategier för matematisk problemlösning

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: MATMAT04

Naturkunskap 1a1 bygger på dina tidigare erfarenheter och på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen tar främst upp frågor om miljö och hållbar utveckling, men kursen tar även upp frågor kring ekologi, energi- och resursanvändning samt normkritik och relationer.

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 5

Kurspoäng: 50

Kurskod: NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a2 bygger på dina tidigare erfarenheter och på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen är en påbyggnad av naturkunskap 1a1 och tar främst upp frågor om hälsa och livsstil samt bioteknik.

Kursstarter våren 2023: 13 februari och 24 april

Antal veckor: 5

Kurspoäng: 50

Kurskod: NAKNAK01a2

Naturkunskap 1b bygger på dina tidigare erfarenheter och på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen har samma innehåll som naturkunskap 1a1 och 1a2 och tar därmed upp frågor om miljö och hållbar utveckling, ekologi, energi- och resursanvändning, normkritik och relationer, hälsa och livsstil samt bioteknik.

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: NAKNAK01b

Naturkunskap 2 bygger på dina tidigare erfarenheter och kunskaper från grundskolan eller motsvarande. Kursen behandlar människans biologiska, fysikaliska och kemiska vardag, materien, livets förutsättningar och utveckling samt organismens byggnad och funktion. Även betydelsen av en hälsofrämjande livsstil ingår i kursen, liksom etiska frågor – speciellt de som gäller den moderna genteknikens utveckling och utnyttjande.

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Religionskunskap 1 bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen ska visa att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet och också ge förståelse för vad ett eget ställningstagande kan betyda för den personliga utvecklingen. Kursens fokus är de stora världsreligionerna.

Kursstarter våren 2023: 9 januari

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 50

Kurskod: RELREL01

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 5

Kurspoäng: 50

Kurskod: SAMSAM01a1

Kursstarter våren 2023: 13 februari och 24 april

Antal veckor: 5

Kurspoäng: 50

Kurskod: SAMSAM01a2

I kursen Samhällskunskap 1b breddar och fördjupar du dina kunskaper om och förståelse för, framför allt, det svenska samhället och dess historia genom studier av olika samhällsfrågor.

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: SAMSAM01b

Svenska 1 bygger vidare på utbildningen i grundskolan eller på motsvarande förkunskaper och ska öka din tilltro till den egna språkliga förmågan.
Tyngdpunkten ligger på ditt behov att kommunicera i tal och skrift, vidareutveckla din förmåga att läsa, lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och för att finna det allmänmänskliga och allmängiltiga under olika tider ingår i kursen.

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 13 februari och 20 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVESVE01

Svenska 2 breddar och fördjupar innehållet i Svenska 1. Du får möjligheter att vidareutveckla din språkliga förmåga. Läsning enligt dina önskemål ingår även i Svenska 2, men litterära och andra texter fokuseras tydligare som kunskapskällor. Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden.

I kursen betonas starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och rådande samhällsförhållanden. Svenska 2 har jämfört med Svenska 1 en mer analytisk inriktning och ger dig möjligheter att utveckla en förståelse av både skrift- och bildbaserade texters djupare innebörd. Läsning, skrivande och förberett talande kombineras med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika typer. Källkritik och sovring av information ingår i kursen.

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 13 februari och 20 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVESVE02

Svenska 3 – muntlig och skriftlig kommunikation är en kurs som ger dig möjlighet att utveckla och finslipa kommunikativa färdigheter och former och förbereda för högskolestudiernas och yrkeslivets muntliga presentationer och formella skrivande. Du får tillfälle att överblicka större kunskapsfält och genomföra större och självständigare muntliga och skriftliga uppgifter och utveckla ett alltmer vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.

I samband härmed övas källkritisk informationssökning i såväl tryckta källor som databaser av olika slag. Journalistiska, skönlitterära, populärvetenskapliga och vetenskapliga texter i anknytning till både kärnämnen och karaktärsämnen studeras som mönstertexter.

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 13 februari och 20 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVESVE03

Svenska som andraspråk 1 bygger vidare på utbildningen i grundskolan eller motsvarande kunskaper. Kursen ökar din tilltro till din språkliga förmåga i ditt andraspråk.
Tyngdpunkten ligger på dina behov att kommunicera i tal och skrift på svenska, att tillämpa och vidareutveckla din förmåga att läsa, lära och tänka. Läsning för lust och glädje, för självkännedom och som en väg till förståelse av livet i Sverige ingår.

Din språkliga förmåga utvecklas till ett allt bättre redskap för tänkande och lärande genom att du bereds tillfälle att arbeta med det svenska språket på ett undersökande och experimenterande sätt.

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 13 februari och 20 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVASVA01

Kursstarter våren 2023: 9 januari, 20 mars och 29 maj

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVASVA02

Kursstarter våren 2023: 9 januari och 20 mars

Antal veckor: 10

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVASVA03

Modulscheman för 10- och 20-veckorskurser

Modulschema gymnasiet hösten 2022 (pdf, 30,38 KB)

Litteraturlista för gymnasiekurser på Komvux Helsingborg

Litteraturlista för gymnasiekurser på Komvux Helsingborg våren 2023 (pdf, 44,81 KB)

Ansökan och sista ansökningsdag

Du ansöker i vuxenutbildningens webbansökan. Sista ansökningsdag är 14 dagar före kursstart, förutom för starter den 9 januari som du anmäler dig till senast 3 veckor före kursstart.

Detta behöver du läsa för att få en gymnasieexamen

För en gymnasieexamen krävs 2400 poäng och att du läst kurser inom ett nationellt program. Här kan du läsa mer om gymnasieexamen inom vuxenutbildning.

De flesta kurser värderas till 100 poäng, men det finns även kurser som är 50 poäng och 150 poäng.

En gymnasieexamen kräver också att du har minst betyget E i minst 2 250 poäng. Du måste ha klarat betyget minst E i: Sv1/SvA1, Sv2/SvA2, Sv3/SvA3, Ma1(b eller c), En5, En6 samt ha gjort ett gymnasiearbete värt 100 poäng.  

Kurser som krävs inom ramen för Naturvetenskapsprogrammet (pdf 28 kB).

Kurser som krävs inom ramen för Samhällsvetenskapsprogrammet (pdf 28 kB).

Ett nationellt program innehåller alltid:

Ämnen: SP NV
Gymnasiegemensamma ämnen 1150 p 1150 p
Programgemensamma ämnen 300p 450 p
Programinriktningar 350-450 p 300-400p
Programfördjupning 300-400 p 200-300 p
Individuellt val 200 p 200 p
Gymnasiearbete 100 p 100 p

På Komvux Helsingborg kan du välja inriktningarna Naturvetenskap eller Naturvetenskap och samhälle om du läser NV. Du kan också välja inriktningen Samhällsvetenskap om du läser SP.