Att studera på Komvux Helsingborg

Välkommen till Komvux Helsingborg!

Här får du svar på några frågor som nyblivna studenter kan ha. Lycka till med studierna!

Betyg – intyg
Läraren informerar kontinuerligt under kursen om dina studieresultat.
Betyg sätts på varje genomförd kurs. För utskrift av betyg måste skriftlig beställning på blanketten ”Betygsbeställning” inlämnas till expeditionen. Blanketten finns på expeditionen.

Den som inte har fått betyg men vill ha ett intyg på sina studier kan få det genom rektor.

Bristande framsteg i studierna – avbrott
En god närvaro vid lektionerna underlättar alltid studierna. Vi rekommenderar att du går på dina lektioner och utnyttjar de möjligheter till stöd som finns på skolan. Om en elev ej gör tillfredsställande framsteg eller saknar förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen, ska studierna avbrytas enligt skollagen kap 20. 9.

För en elev som uteblir från undervisning mer än tre veckor, utan att meddela varför, ska utbildningen avbrytas. Vill eleven återuppta sina studier måste hen ansöka igen. Detta enligt förordningen om vuxenutbildningen kap 7.1.

Hög frånvaro på grundläggande eller gymnasial nivå utan godtagbar anledning medför att skolan rapporterar till CSN att du inte är studieaktiv, d.v.s. ”den studerande följer inte studierna enligt skolans krav”. CSN utreder då om du har rätt till fortsatt studiemedel.

Cafeteria
En elevcafeteria finns på våning 1. Cafeterian har samma öppettider som skolan.

Lärplattform

Vi använder lärplattformen Itslearning. Via den kan du kommunicera med din lärare och göra uppgifter hemifrån.

Enkäter
I enlighet med skollagen kap 4.3 ska systematiskt kvalitetsarbete göras. Som en del i kvalitetsarbetet har vi kontinuerliga enkäter som eleverna får besvara.

Försäkring
Helsingborg stad har en olycksfallsförsäkring. Den gäller under verksamhetstid, d.v.s. undervisningstid och resa till och från skolan.

Individuell studieplan
Varje elev har en individuell studieplan där elevernas jobbmål, mål med studierna och studietakt framgår.

Kursplaner och styrdokument

Vi följer Skolverkets kursplaner och övriga nationella styrdokument. Dessa finns på Skolverkets hemsida.

Kurslitteratur
Läser du Sfi får du kurslitteratur av din lärare. Läser du på grundläggande eller gymnasial nivå får du ordna kurslitteratur själv. Av läraren får du veta vilken kurslitteratur som används på kursen.

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling
Komvux Helsingborg har en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Syftet är att alla elever ska veta hur och vem de ska kontakta om de känner sig kränkta. Läs mer om handlingsplanen här (pdf 728 kB).

Parkering
Det finns en stor betalparkering söder om skolan.

Rökning
Rökning är förbjuden i skolans lokaler.

Möjligheter till stöd

I samma hus som Komvux Helsingborg finns också möjlighet till extra stöd och hjälp med svenskan via Studiehandledningen och Skriv- och lästeamet.

Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledare kommer du i kontakt med via receptionen på plan 1.

Trådlös nätverk Wi-Fi
På skolan finns öppet trådlöst närverk.