Svenska 2

Svenska 2 breddar och fördjupar innehållet i Svenska 1. Du får möjligheter att vidareutveckla din språkliga förmåga. Läsning enligt dina önskemål ingår även i Svenska 2, men litterära och andra texter fokuseras tydligare som kunskapskällor. Perspektivet vidgas ytterligare mot historien, samhället och framtiden.

I kursen betonas starkare hur språket och de texter som läses speglar sin tid och rådande samhällsförhållanden. Svenska 2 har jämfört med Svenska 1 en mer analytisk inriktning och ger dig möjligheter att utveckla en förståelse av både skrift- och bildbaserade texters djupare innebörd. Läsning, skrivande och förberett talande kombineras med samlande av material, planering och utformning av egna texter av olika typer. Källkritik och sovring av information ingår i kursen.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: SVESVE02