Geografi 1

Geografi 1 bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper och ska öka dina insikter om den roll som människan spelar som aktiv brukare och förändrare av jordytan och om vårt ömsesidiga beroende på lokal, regional och global nivå.

Kursen har inriktning mot naturresurser, resursanvändning och konsekvenserna av det och ger kunskaper och förståelse i frågor som gäller överlevnad, miljöpåverkan, resursknapphet och ekonomiskt handlande i anslutning till det. Den ska vidare ge fördjupade insikter i vad samspel mellan regioner betyder för att forma människors levnadsvillkor, liksom fördjupad förståelse av människans roll i landskapsförändringar.

Kursen ska ge fördjupad förmåga att inhämta och kritiskt granska geografisk information och förmåga att arbeta med geografiska teorier och modeller.

Kursstarter våren 2022: 3 januari, 7 februari, 14 mars

Antal veckor: 20

Kurspoäng: 100

Kurskod: GEOGEO01