Att studera på Komvux Helsingborg

Välkommen till Komvux Helsingborg!

Här får du svar på några frågor som nyblivna studenter kan ha. Lycka till med studierna!

Begagnade böcker
Anslagstavla för begagnade böcker finns på första våningen, en halvtrappa ner i mitten av skolan.

Betyg – intyg
Läraren informerar kontinuerligt under kursen om dina studieresultat.
Betyg sätts på varje genomförd kurs. För utskrift av betyg måste skriftlig beställning på blanketten ”Betygsbeställning” inlämnas till expeditionen. Blanketten finns på expeditionen.

Den som inte har fått betyg men vill ha ett intyg på sina studier kan få det genom rektor.

Bristande framsteg i studierna – avbrott
En god närvaro vid lektionerna underlättar alltid studierna. Vi rekommenderar att du använder de olika handledningstillfällen och möjligheter till stöd som finns på skolan. Om en studerande ej gör tillfredsställande framsteg eller om den studerande saknar förutsättningar att tillgodogöra sig undervisningen, ska studierna avbrytas enligt skollagen kap 20, § 9.

För en elev som uteblir från undervisning mer än tre veckor, utan att meddela varför, ska utbildningen avbrytas. Vill eleven återuppta sina studier måste hen ansöka igen. Detta enligt förordningen om vuxenutbildningen kap 7, § 1.

Hög frånvaro utan godtagbar anledning medför att skolan rapporterar till CSN att du inte är studieaktiv, d.v.s. ”den studerande följer inte studierna enligt skolans krav”. CSN utreder då om du har rätt till fortsatt studiemedel.

Cafeteria
En elevcafeteria finns på våning 1. Cafeterian har samma öppettider som skolan.

CSN-telefon
Telefon för studerande med direktlinje till CSN finns på första våningen, direkt in till vänster, bakom expedition.

Datorkoder
För studerande finns det möjlighet att använda skolans datorer. För att kunna använda skolans datorer och kunna öppna ditt skolmejl så krävs det att du har en personlig datorkod. Denna får du på expeditionen. Du kan logga in till ”ditt skrivbord” hemifrån på https://csgutb.helsingborg.se

Elevskåp
Nyckel till skåp för elever finns på expeditionen. Nyckel fås mot deposition av 100 kr.

Enkäter
I enlighet med skollagen kap 4 § 3 ska systematiskt kvalitetsarbete göras. Som en del i kvalitetsarbetet finns en elevenkät i pågående utbildning och en uppföljningsenkät efter avslutad utbildning.

Frånvaro
För att undvika återkrav av studiemedel ska frånvaro från studier p.g.a. egen sjukdom anmälas till försäkringskassan och CSN. Studier likställs med arbete. Läkarintyg för egen sjukdom och vård av barn kräv fr.o.m. 6:e frånvarodagen. Kopia ska lämnas till expeditonen på Komvux Kärnan.

Fusk
Vid upptäckt fusk eller försök till fusk avbryts provet omedelbart och du får inte tillgodoräkna dig detta. Du kan också bli avstängd från utbildningen.

Försäkring
Helsingborg stad har tecknat en olycksfallsförsäkring i Folksam. Den gäller under verksamhetstid, d.v.s. undervisningstid och resa till och från skolan.

Individuell studieplan – kursplaner
Varje elev har en individuell studieplan där elevernas mål och studietakt framgår. Av studieplanen ska framgå hur eleven gör framsteg.

Samtliga kurser följer skolverkets kursplaner. Dessa finns på skolverkets hemsida.

Klagomål
Eleven kan vända sig till rektor eller undervisande lärare.

Kurslitteratur
Kurslitteratur ordnar du själv. Av läraren får du veta vilken kurslitteratur som används på kursen.

Ledighet
Rektor kan bevilja ledighet för enskilda angelägenheter enligt § 3 i förordningen om vuxenutbildning. En blankett fylls i och lämnas till skolan. CSN-stöd utgår inte under ledighet och eleven måste själv kontakta CSN.

Likabehandlingsplan
Vuxenutbildningen har en gemensam plan som omfattar alla elever i Helsingborg stad. Syftet är att alla elever ska veta hur och vem de ska kontakta om de känner sig kränkte. Planen finns att hämta på vuxenutbildningens hemsida.

Mobiltelefoner
Mobiltelefoner ska vara avstängda under lektionstid.

Parkering
All parkering på skolgården är förbjuden dagtid om man inte har parkeringstillstånd.

Rökning
Rökning är förbjuden i skolans lokaler. Du får bara röka vid askfatet på skolgården.

Sjukskriving
Eleven ska lämna sjukintyg till skolan och CSN efter 5 dagars sjukdom.

Skolmåltider
Studerande som är födda 1997 eller senare och som studerar på heltid kan få ett matkort på expeditionen och äta i matsalen på Söderskolan. Dessa finns på expeditionen på Komvux Helsingborg.

Skriv- och läscentrum (SOL)
Detta är en möjlighet för dig som har problem med att skriva, läsa eller räkna att få extra stöd i dins studier. Specialpedagogerna finns i ett rum i trapphallen på andra våningen. Där finner du också tiderna när de finns på skolan.

Studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledare finns i rum 202 på andra våningen och där finns också tiderna när hon är här.

Trådlös nätverk Wi-Fi
På skolan finns öppet trådlöst närverk.